Krzysztof Jurecki

foto
Foto: Michał Szlaga, 2000

Ur. w 1960 r. Born in 1960.

Studiował historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w latach 1979-1985. Studia doktoranckie w Instytucie Sztuki w Warszawie w latach 1990-93. Krytyk i historyk fotografii. Współpracownik pism i magazynów artystycznych, w tym: "EXIT" , "Kwartalnik Fotografia". Członek międzynarodowej rady programowej Środkowo Europejskiego Domu Fotografii w Bratysławie. Od 1985 r. do 2005 pracował w Muzeum Sztuki w Łodzi. Od 1998 - 2005 r. kierownik Działu Fotografii i Technik Wizualnych. Od 1997 wykładowca historii fotografii na ASP w Gdańsku i od 2005 nowoczesnej historii sztuki oraz fotografii w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania Łodzi. Członek międzynarodowej rady programowej Środkowo-Europejskiego Domu Fotografii w Bratysławie. Od 1990 był kuratorem wielu wystaw w Polsce (np. Jana Saudka, Erwina Olafa) i fotografii polskiej za granicą (Moskwa, Tokio, Bratysława).
Between 1979-85 studied history of art at Jagiellonian University in Cracow. A doctoral study at Art Institute in Warsaw (1990-93). A critic and and historian of photography. A collborator with polish magazines of art, for example - "EXIT", " Kwartalnik Fotografia". Between 1985 and 2005 worked in Muzeum Sztuki in Łódź. From 1998 to 2005 as Head of Departemnt of Photography and Visual Art. Since 1997 a lecturer of history photography at the Academy of Fine Art in Gdańsk and since 2005 history of modern art and photograpy at Academy of Art and Design in Łódź. A member of AICA (from 1997) and from 2002 honorary of ZPAF (Union of Polish Art Photographers). A member of international board's Central European House of Photography in Bratislava. Since 1990 he had organized many exhibitions in Poland (f.e. Jan Saudek, Erwin Olaf) and Polish phtography abroud (Moscou, Tokyo, Bratislava).

Kurator wielu wystaw, m.in.: Zmiana warty (wraz z K.Cichoszem) [1991]; Zofia Rydet (1911-1997) [1998]; Fotografie, Pamięć obrazów. Grzegorz Przyborek i Aleksandra Mańczak [1999]; Edward Łazikowski. Prace z lat 1979-1998 [1999]; Zygmunt Rytka. Ciągłość nieskończoności [2000]; Wokół dekady. Fotografia polska lat 90. (wraz K. Cichoszem i A. Sobotą), [2002]; Jerzy Lewczyński. "Archeologia fotografii". Prace z lat 1941-2005 [2005], XX wiek w fotografii polskiej. Z kolekcji Muzeum Sztuki w łodzi [2006]; Andrzej Dudek-Dürer. Rekonstrukcja tożsamości. Fotografia i wideo. Prace z lat 1965-2005 [2006].
A curator of many exhibitions, for example - Changing Guards (wraz z K.Cichoszem) [1991]; Zofia Rydet. Photographs (1911-1997) [1998]; Memory of images. Grzegorz Przyborek i Aleksandra Mańczak [1999], Edward Łazikowski. Works from 1979-1998 [1999], Zygmunt Rytka. Continual Infinity [2000]; Around Decade. Polish Potography of 90s. (with K. Cichosz and A. Sobota) [2002]; Jerzy Lewczyński. "Archeology of Phtography". Works from 1941-2005 [2005]; 100 years of Polish Phtogaphy. From the Collection of Muzeum Sztuki in Łódź [2006]; Andrzej Dudek-Dürer.Reconstruction of Identity. Photography and video. Art works from years 1965-2005 [2006].
 
Zobacz także:
http://www.jureckifoto.republika.pl
http://jureckifoto.blogspot.com

Rozmiar: 761 bajtów

Copyright ©2000 Krzysztof Jurecki, Galeria FF ŁDK