Dan Biferie

Urodzony w 1950 roku w Miami na Florydzie.
Studia: Daytona Beach Community College, Floryda (1969-71);Ohio University, Athens, Ohio (1971-74, dyplom Master of Fine Arts, Photo-graphy and Art, 1974).
Od roku 1975 do dziś pracuje jako Senior Professor Center for Photographic Studies w Daytona Beach Community College. Aktywny jako fotograf (od początku lat 70.) oraz jako organizator wystaw i sympozjów fotograficznych. Autor licznych wystaw indywidualnych oraz uczestnik wielu wystaw grupowych. Od roku 1995 wykorzystuje w twórczości narzędzia cyfrowe. Prace w kolekcjach publicznych w Stanach Zjednoczonych i za granicą (min.: National Museum of American Art, Smithsonian Institution, Waszyngton, D.C., High Museum of Art, Atlanta, Georgia; Bibliothčque Nationale, Paryż) oraz w licznych kolekcjach prywatnych.
Mieszka w DeLand na Florydzie.Born 1950, Miami, Florida.
Studies: Daytona Beach Community College, Florida (1969-71); Ohio University, Athens, Ohio, Bachelor of Fine Arts (1971-72) and Master of Fine Arts, Photography and Art 1972-1974).
Since 1975 to the present day Senior Professor, Center for Photographic Studies at Daytona Beach Community College. Active as a photographer (since the beginnings of the 1970), as organizer of photographic symposia and exhibitions. Author of numerous individual shows and participant of numerous group exhibitions. Since 1995 working with digital techniques. Works at the public collections in the USA and abroad (among others: National Museum of American Art, Smithsonian Institution, Washington, D.C., High Museum of Art, Atlanta, Georgia; Bibliothčque Nationale, Paris, France) and numerous private and individual collections.
Living in DeLand, Florida.

 

Od dwudziestu siedmiu lat fotografuję architekturę kościelną na południowym wschodzie Stanów Zjednoczonych. Moje wcześniejsze dzieła dokumentalne przerodziły się ostatecznie w obrazy, składające się z dwóch lub trzech kolejnych kadrów negatywu 35 mm, odbitych jako pojedyncza fotografia.
W roku 1995 poświęciłem się obrazowaniu cyfrowemu, będącemu dla mnie zupełnie nowym polem doś-wiadczeń. Prace, które powstały w wyniku tych studiów, łączą fragmenty fotografii ze zdjęciami zmodyfikowanymi cyfrowo. Cechy właściwe temu obrazowaniu, jak piksele, klonowanie, warstwy oraz obrazy lustrzane kontrastują tu z realistycznymi elementami fotografii, a powstałe w ten sposób obrazy nie od razu odsłaniają się do końca oczom patrzącego.
Fotografie wykonuję najpierw konwencjonalnym aparatem. Negatywy przekształcam cyfrowo urządzeniem Microtek ScanMaker 35t, a później opracowuję je na komputerze Macintosh za pomocą oprogramowania Adobe Photoshop.
Po przekształceniu zdjęć nadaję czarno-białym obrazom brązową tonację, uzyskując dzięki temu bardziej nasycone wydruki, przypominające wczesne fotografie sepiowe. Później pliki cyfrowe przechodzą przez Cyclone Processor, jak: Canon Laser Prints, Fuji Pictographs, Lightjet Prints lub Iris Prints.
Moje obrazy cyfrowe można również oglądać bezpośrednio na ekranie komputera. Za pośrednictwem Internetu przesyłane są w postaci miniatur do rozmaitych muzeów, wydawnictw oraz artystów. W przyszłości zostaną zaprezentowane w kilku miejscach World Wide Web.
Po latach wykonywania odbitek wystawowych o archiwalnej jakości, znów grają we mnie dawne namiętności, gdy moje prace, tym razem pod najbardziej ulotną postacią, podróżują przez świat w formie cyfrowych obrazów.

Dan Biferie

 

For the past twenty-seven years I have been photographing vernacular church architecture in the Southeast. My earlier documentary work ultimately progressed into imagery produced by incorporating two or three consecutive 35mm negative frames printed as one photograph.
In 1995, I immersed myself in digital imaging, an entirely new exploration. The work that has emerged from that research incorporates the elements from my photographs into altered digital prints. Qualities intrinsic to digital imaging, such as pixels, cloning, layers, and mirrored images are contrasted against realistic photographic elements. The resulting images do not reveal themselves completely the moment one first sees them.
My photographs are first taken with a conventional camera. The negatives are digitized with a Microtek ScanMaker 35t, and then manipulated on a Macintosh computer with Adobe's Photoshop software.
Once they are resolved, the black and white images are converted into brown duotones, as it results in a richer print. Its qualities are reminiscent of the early sepia-toned photographs. The digital files are then output through a Cyclone Processor as Canon Laser Prints, Fuji Pictographs, Lightjet Prints, or Iris Prints.
My digital images are also intended to be viewed directly on the computer's screen. Thumbnail images of my work have been transmitted across the Internet to numerous museums, publications, and artists. They will be shown at several World Wide Web sites in the future.
After years of producing archival exhibition photographs, I find myself filled with renewed passion as my work, in its most transient form, travels across the world as a digital image.

Dan Biferie

 

Copyright ©1999 Dan Biferie, Galeria FF