Rozmiar: 1401 bajtów

ANDRZEJ P. BATOR

Urodzony w 1954 roku we Wrocławiu.
Filozof sztuki, nauczyciel akademicki, autor rozpraw naukowych oraz tekstów teoretycznych i krytycznych o sztuce, członek ZPAF. Fotografuje od lat osiemdziesiątych. Mieszka i pracuje we Wrocławiu.

Fotografię traktuję jako istotny sposób poznania i myślenia skierowanego na formalizację czegoś niewątpliwie rzeczywistego. W zawsze wolnym i niepowtarzalnym akcie decyzji zwolnienia migawki realność zyskuje przynależny jej (choć wprost w niej nie zawarty) sens metafizyczny - nowy, osobisty wymiar. Praktyka fotograficzna okazuje się tajemniczym sposobem podporządkowywania świata syntezie dwóch rzeczywistości: idealnej i realnej, na zasadzie concordia oppositorum podmiotu i utrwalonych wyglądów przedmiotu . Ta niezwykła możliwość zaistnienia jakości metafizycznych jest tym, co nadaje naszemu życiu wartość "przeżycia", i tym, za czego tajemniczym, konkretnym objawieniem się w naszym życiu żyje w nas utajona tęsknota, kryjąca się poza wszystkimi naszymi działaniami i czynami. Powoduje ona nami bez względu na to, czy chcemy, czy nie. Ich objawienie się stanowi szczyt, a zarazem największą głębię naszego życia i wszystkiego tego, co istnieje (Roman Ingarden). Jest niezmiennym oczekiwaniem na spełnienie się w zadziwieniu i radości.

 

Born in 1954 in Wrocław. Philosopher of art, teacher in higher education, author of treatises and theoretical or critical texts on art, member of the Polish Artists-Photographers Association. Has been photographing since the 1980s. Lives and works in Wrocław.

I treat photography as a significant way of knowing and thinking, directed at formalising something undoubtedly real. During an always independent and unrepeatable act of decision to release a shutter, reality acquires its due (though not directly included) metaphysical sense - a new personal dimension. Photographic experience turns out to be a mysterious way of subjecting the world to the synthesis of two realities: ideal one and real one, according to the principle of concordia oppositorum of the subject and fixed appearances of the object. This unusual opportunity for the origination of metaphysical qualities is what gives our life the value of "living on " and for whose mysterious concrete revelation in our life, latent longing lives in us and hides itself behind all our activities and actions. It prompts us whether we want it or not. Their revelation is the top and simultaneously the largest depth of our life and of everything that exists (Roman Ingarden). It is an invariable expectation for fulfilment in amazement and joy.


 

Wystawa / Exhibitions:

1998
  • BWA Wrocław, Galeria Awangarda (wystawa indywidualna)
1999
  • Galeria Sztuki w Legnicy (wystawa indywidualna)
2000
  • "Pejzaż z końca wieku", Galeria Fotografii "pf"- Centrum Kultury "Zamek", Poznań; Muzeum Architektury, Wrocław (wystawa zbiorowa)
  • "Kontakty", Galeria Pusta, Górnośląskie Centrum Kultury, Katowice; Centrum Sztuki Współczesnej, Stara Galeria ZPAF, Warszawa; Galeria Chłodna 20, Regionalny Ośrodek Kultury i Sztuki, Suwałki; Biuro Wystaw Artystycznych, Zielona Góra, (wystawa zbiorowa)
  • XI Biennale Fotografii Górskiej, Regionalne Centrum Kultury, Jelenia Góra;
2001
  • "Pejzaż z końca wieku", Galeria Pusta, Katowice
  • "Kontakty", Galeria FF - Forum Fotografii, Łódzki Dom Kultury, Łódź: ASP, Gdańsk;
  • BWA Jelenia Góra, (wystawa indywidualna)
  • "Artyści z Polski", Bilefeld, Niemcy, (wystawa zbiorowa);
  • Galeria FF - Forum Fotografii, Łódź, (wystawa indywidualna);

 

Andrzej P. Bator
wystawa - exhibition